Hakkımızda

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16.05.2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5502 sayılı Kanunun 14. Maddesine istinaden Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak, genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak, genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek, görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 01/12/2006 tarihli 2006/9 nolu Genelgesi ile geçici merkez teşkilatı oluşturularak görevlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü de bu kapsamda çalışmalarına başlamıştır.

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamındakilerin sağlık yardımlarının çerçevesinin çizildiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25/05/2007 tarihli ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/06/2007 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Böylece uygulanmakta olan kanunların izin verdiği ölçüde Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında sağlık yardımı alanlar arasındaki farklılıklar giderilmiş, uygulama birlikteliği sağlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlılarının etkin ve verimli çalışması amacıyla, Yönetim Kurulunun 17.11.2016 tarihli ve 2016/424 sayılı kararı ile kabul edilen Merkez Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile aşağıda isimleri geçen daire başkanlıkları oluşturularak görev tanımları belirlenmiştir.
 

Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 33- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel sağlık sigortası uygulamalarının kalitesinin iyileştirilmesi için ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
 2. Genel Müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarınca belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda proje bazlı yıllık yatırım programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek.
 3. Yurt dışından gelen heyetlerin genel sağlık sigortası konularında bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve gerekli konularda ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak.
 4. Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin geliştirilmesi ve uygulanması konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 5. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon gerektiren ortak konulardaki çalışmaları yürütmek.
 6. Sağlık hizmetlerinin etkinliği, kalitesi ve sürdürülebilirliği yönünde bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak.
 7. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 8. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 9. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 10. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 11. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 12. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

İlaç Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 34- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Kurumun yurt içi ve yurt dışı beşeri tıbbi ürünlerin temini, geri ödeme politikalarının oluşturulması ve listelerinin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Beşeri tıbbi ürünlerle ilgili ödeme komisyonları ve teknik komisyonların oluşturulması, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi; koordinasyonu ve sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 3. Beşeri tıbbi ürünlerin, Kurumca ödenecek bedelleri ile indirim oranlarının belirleme çalışmalarını yapmak.
 4. Beşeri tıbbi ürünlerin katılım paylarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.
 5. Beşeri tıbbi ürünlerin geri ödemelerine ilişkin alternatif geri ödeme modelleri ile yurt içi ve yurt dışı teminine ilişkin gerekli sözleşme işlemlerini yürütmek.
 6. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 7. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 8. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 9. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 10. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 11. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

İzleme, Risk ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 35- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin iş ve işlemleri ile ilgili riskli noktalarına yönelik risk analizlerini yapmak, bununla ilgili risk modelleri ve haritaları oluşturmak.
 2. Kurumca uygun görülen sağlık hizmetlerinin klinik kayıt sistemlerinin oluşturulması çalışmalarını ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek.
 3. Genel Müdürlük görev alanı kapsamındaki Kurum içi ve Kurum dışı denetim raporlarını risk analizi yönünden değerlendirmek.
 4. Sağlık kurum ve kuruluşlarının akreditasyon, sınıflama, hasta güvenliğini geliştirme, kalite standartlarının tespitine yönelik çalışmaları ilgili dairelerle koordineli yürütmek.
 5. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 6. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 7. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 8. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 9. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 10. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

MEDULA ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 36- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

 1. Genel Müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarınca yapılan düzenlemelerin elektronik kontrol kriterlerinin MEDULA Sistemine uyarlanmasını Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile koordine ederek yürütmek.
 2. Kurum içi ve Kurum dışına verilecek olan genel sağlık sigortası verilerinin temin edilmesi ve paylaşılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 3. Kimlik doğrulama ve uygulamaları kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Genel Müdürlük ilgili daire başkanlıklarınca ihtiyaç duyulan her türlü program ve yazılım talepleriyle ilgili Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak.
 5. Genel Müdürlüğün web servisi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
 6. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 7. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 8. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 9. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 10. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 11. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Mevzuat Takip Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 37- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 

 1. Genel sağlık sigortasına ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek, Kurum içi ve Kurum dışından talep edilen kanun ve ikincil mevzuat düzenlemelerine ilişkin görüş oluşturmak.
 2. Genel sağlık sigortası mevzuatı ile Genel Müdürlükçe oluşturulan görüşlerin yayımlanmasını ve güncel tutulmasını sağlayarak mevzuat bilgi bankasını oluşturmak.
 3. Genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin davalar ile diğer icra ve iflas vb. işlemlerinin takip ile hazırlanacak mütalaaların koordinasyonunu sağlamak.
 4. Trafik kazaları ile ilişkili sağlık giderlerine ait iş ve işlemleri yürütmek.
 5. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortacılığına ilişkin çalışmaları yürütmek.
 6. İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinde bulunan sağlıkla ilgili hususlarda ilgili birimlerin çalışmalarına katkıda bulunmak.
 7. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 8. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 9. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 10. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 11. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 12. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.


Rehberlik ve Kontrol Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 38- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlük görev alanı kapsamındaki birden fazla daire başkanlığını ilgilendiren Kurum içi ve Kurum dışı denetim raporlarını değerlendirmek, ilgili daire başkanlıklarına dağıtımını yaparak takip ve koordinasyonunu sağlamak.
 2. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı, BİMER, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Bakanlık ile Alo 170 hattından gelen talep, öneri, şikayet, başvuru, bilgi edinme talebi vb. yazılar ile soru önergelerini ilgili daire başkanlıklarından görüş alarak süresi içerisinde cevaplandırmak.
 3. Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortasından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
 4. Sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerini koordine ederek yürütmek.
 5. Kurum taşra teşkilatında çalışacak sağlık personelinin dağılımı ve görev tanımı ile ilgili çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere görüş bildirmek.
 6. Merkez ve taşra teşkilatı bünyesindeki fatura inceleme ile ilgili komisyonların oluşturulması, performans kriterlerinin belirlenmesi, çalışma ve ek ödeme usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 7. Sağlık hizmeti sunucularının kalite standartları ile ilgili denetim kriterleri belirlemek ve ilgili birimlerce yapılacak denetim sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak.
 8. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 9. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 10. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 11. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 12. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 13. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 39- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Kurumun tanı ve tedavi hizmetlerine ilişkin geri ödeme politikalarının oluşturulmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.
 2. Sağlık hizmetlerinin bedelleri ve ilave ücret alınabilecek otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetlerine ödenecek bedellerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak.
 3. Yurt içi ve yurt dışı yol gideri, gündelik ve refakatçi giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak.
 4. Sağlık hizmeti sunucularınca alınabilecek ilave ücrete ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 5. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı ile yatarak tedavide katılım payı alınmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.
 6. Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk zincirine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 7. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun sekretarya işlemlerini yürütmek.
 8. Yetim ve nadir hastalıklar ile tedavilerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 9. Yurt dışı tetkik ve tedavi ödemeleri ile geçici/sürekli görevle veya başka bir nedenle yurtdışında bulunanların sağlık hizmetlerinin finansmanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 10. Yabancı ülke vatandaşı genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirleyerek ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 11. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 12. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 13. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 14. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 15. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 16. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Sağlıkta Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 40- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlüğün sağlık bütçe analizlerini yapmak, gelir ve gider artırıcı alanları belirlemek, sağlık bütçe tahminlerini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve izlemek.
 2. Sağlık bütçesi ile ilgili Kurum içi ve Kurum dışı paydaşlar ile koordineli bir şekilde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 3. Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemlerine ilişkin ödeme kurallarını tanımlamaya temel teşkil edecek fiyat araştırmaları ve analizleri yapmak.
 4. Sağlık teknolojisinin değerlendirilmesi kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmaları takip ederek ilgili Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan çalışmaları yapmak.
 5. Sağlık ekonomisi ve finansmanı ile ilgili oluşturulacak politikalar hakkında görüş hazırlamak, raporlamak ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak.
 6. Götürü bedel sözleşmesi kapsamındaki bedellerin belirlenmesi ve ödeme iş ve işlemlerini yürütmek.
 7. Yersiz ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlayarak yürütmek.
 8. Genel Müdürlüğün stratejik plan, merkezi eylem planı, hükümet programı, kalkınma planları ve benzeri konularda koordinasyonu sağlamak.
 9. Genel Müdürlük performans programının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek.
 10. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 11. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 12. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 13. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 14. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 15. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 41- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Kurumun sağlık hizmetlerinin yürütümüne ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışında yapacağı sözleşme/protokolleri hazırlamak ve bu sözleşme/protokollerin yürütümü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Sözleşme/protokol hükümlerine ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlık ve ihtilaflarla ilgili olarak mahkemelere ve Kurumun diğer birimlerine sözleşme maddelerinin yorumlanması ve açıklanmasına yönelik görüşleri hazırlamak ve sunmak.
 3. Sözleşme/protokol imzalanan ve imzalanacak olan sağlık hizmeti sunucularının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 5. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 6. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 7. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 8. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 9. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 42- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Kurumun tıbbi cihaz geri ödeme politikalarının oluşturulması ve tıbbi cihaz listelerinin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 2. Tıbbi cihazların Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak.
 3. Tıbbi cihaz ile ilgili ulusal kayıt ve takip sistemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Tıbbi cihaz katılım paylarına ilişkin çalışmalarını yürütmek.
 5. Tıbbi cihaz geri ödemelerine ilişkin alternatif geri ödeme modelleri ile ilgili çalışmaları ve bununla ilgili sözleşme iş ve işlemlerini yürütmek.
 6. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 7. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 8. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 9. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 10. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 11. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri


MADDE 43- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak cari bütçeyi hazırlamak.
 2. Genel Müdürlüğün satın alma ve tedarik işlemlerini yürütmek, idari ve mali konularda gerekli protokol ve sözleşmelerin hazırlanması ile yürütümü işlemlerini yapmak.
 3. Genel Müdürlük personelinin idari ve mali iş ve işlemlerini yürütmek.
 4. Genel Müdürlüğün eğitim ve personel ihtiyacı konularında ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 5. Genel Müdürlük personelinin devlet teşkilatı veri tabanında yer alan iş ve işlemlerini yürütmek.
 6. Aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.
 7. Evrak ve arşiv işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek.
 8. Genel Müdürlüğün taşınır kayıtlarını tutmak, demirbaş malzemelerini kullanan personele zimmetle teslim etmek ve takibini sağlamak.
 9. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun ve Genel Müdürlük bünyesindeki diğer komisyon üyelerinin alacakları ücretlerin ödemelerini harcama yetkilisine onaylatarak ilgili daire başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
 10. Genel Müdürlük personelinin maaş, ikramiye, ek ödeme ve fazla mesai gibi özlük haklarından doğan ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ödeme emri belgelerini harcama yetkilisine onaylattırarak ilgili daire başkanlığına göndermek.
 11. Genel Müdürlüğün Basın ve Basın Müşavirliği ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
 12. Genel Müdürlüğün iç denetim ve iç kontrol konularında koordinasyonu sağlamak.
 13. Görev alanına giren hususlarda komisyonların oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.
 14. Görev alanına giren hususlarda, kontrol ve denetim usul ve esasları konusunda ilgili daire başkanlığına gönderilmek üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 15. Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak.
 16. Görev alanına giren konular ile ilgili istatistikleri, yayınları, uygulamaları ve mevzuatı izleyerek değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak mevzuat ve uygulamayı geliştirici tekliflerde bulunmak.
 17. Görev alanına giren konularda gerçekleşmeler ile Kurumun ve Daire Başkanlığının işlemleri hakkında istatistikler çıkararak değerlendirmek, her takvim yılının sonunda Genel Müdüre rapor sunarak uygulamayı geliştirici ve Daire Başkanlığının etkinliğini artırıcı tekliflerde bulunmak.
 18. Genel Müdür tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü halen 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 11 Daire Başkanlığı, bu başkanlıklar bünyesinde  343 personel ile Ziyabey Cad. No 6 Balgat/ANKARA adresinde çalışmalarını sürdürmektedir.