Hakkımızda

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI


     Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 17. ve 30. maddelerine göre kurulmuş, ancak ilgili Kanunun Başbakanlıkça 09/07/2018 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan KHK ile yürürlükten kaldırılması üzerine 15/07/2018 tarihli 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden ihdas edilmiştir. Başkanlığımız; doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanına bağlı ve onun adına görev yapan, bir Başkan ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşan,  kurum içi ve kurum dışı teftiş ve denetimlerini bir arada yapmak üzere görevlendirilmiş hizmet birimidir.
      Başkanlığımız, vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de “rehberlik” ad ve fonksiyonuyla kurulmuş ilk denetim birimidir.
      Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturmalar, Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında inceleme ve soruşturmalar, kayıt dışı istihdamı ve sosyal güvenlik suîistimallerini önlemeye, olumsuz sigorta olaylarını azaltmaya ve sorumlularını tespit etmeye yönelik inceleme ve soruşturmalar Başkanlığımız bünyesinde görev yapan müfettişlerimizce yapılmaktadır.
      Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemektedir. Yapılan denetim türlerinin çeşitliliği göz önüne alınarak denetimlerde geleneksel metotlarla birlikte yeni yöntemler geliştirilmektedir.
      Başkanlığımız bu çerçevede eğitime büyük önem vermekte; Kurum taşra teşkilatına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, sivil toplum örgütleri ve bunların üyelerine rehberlik anlayışı içerisinde bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri düzenlemekte, denetimin yapılacağı sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde uygulamada tekdüzeliğin sağlanması ve kurumsallaşmaya hizmet etmesinin yanı sıra müfettişlere yol gösterici özelliği olan denetim rehberlerini hazırlamaktadır. Herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın, risk analizi yöntemiyle kayıt dışı istihdamla mücadelede denetim önceliği belirlenen sektörlerde asgari işçilik incelemeleri yapılmaktadır. Önleyici denetim anlayışı gereğince, sağlık hizmet sunucuları için geliştirilen modeller ile planlı denetimlerin yürütümüne başlanılmış olup halihazırda model geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
     Başkanlığımız kadrosunda yer alan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları Ankara, İzmir, İstanbul 1 ve 2 Nolu Grup Başkanlıklarımızda görev yapmaktadırlar.