Tıbbi Cihaz Nedir, Nasıl Temin Edilir

Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemesi, iyileştirme araç ve gereçleri, ortez, protez nedir?

Tıbbî cihaz: Sağlık Bakanlığı Tıbbî Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar veya diğer malzemelerdir.

Tıbbî sarf malzemesi: Protez ve ortez tanımına girmeyen, iyileştirmeyi tek başına sağlamayan, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması esnasında tek sefer ya da sınırlı sayıda kullanılmaya mahsus tıbbî malzemelerdir.

İyileştirme araç ve gereçleri: Protez ve ortez tanımına girmeyen, tek başına iyileştirme özelliği olan iyileştirici nitelikteki tıbbî cihazlardır.

Ortez: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybını veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini desteklemek veya korumak amacıyla kullanılan tıbbî cihazlardır.

Protez: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya birkaçının tam veya kısmi kaybında, o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbî cihazlardır.

TIBBİ MALZEMENİN TEMİNİ

Ayaktan tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin temini ve ödemesi ne şekilde yapılmaktadır?

Reçete edilen görmeye yardımcı tıbbi malzemeler (gözlük cam ve çerçevesi, kontakt lens); Kurumumuzla sözleşmeli optisyenlik müesseslerinden temin edilir. Söz konusu malzeme bedelleri Kurumca, optisyenlik müessesesine ödenir.

Reçete edilen tıbbi malzeme/tıbbi sarf malzemeler ve eksternal protez-ortezler;

Kurumumuzla sözleşmeli merkezlerden temin edilir. Söz konusu malzeme bedelleri Kurumca, Merkezlere ödenir.

Kurumca iade alınan tıbbi cihazlar; Kişilerin sağlık kurulu raporuyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmekte olup Kurum stoklarında var ise cihaz kişiye verilir. Kurum stoklarında yok ise kişilerce temin edilir ve sağlık raporu, reçete, fatura ile istenilen diğer belgelere istinaden bedelleri Kurum mevzuatı çerçevesinde kendilerine ödenir. 

İade cihaz kapsamındaki tıbbi malzemeler hangileridir?

Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla taahhütname karşılığı temin edilen tıbbi malzemeler;

a) Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazları (CPAP, Auto CPAP, BPAP, BPAP-S, BPAP S/T, BPAP S/T AVAPS, ASV),

b) Evde uzun süreli veya taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazları (oksijen konsantratörü, oksijen tüpü ve başlığı, taşınabilir komponenti olan oksijen tedavi cihazları),

c) Ev tipi ventilatör,

ç) Akülü tekerlekli sandalye,

d) Ev tipi ventilatör için kesintisiz güç kaynağı

Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerin yenilenmesinde süre şartı var mıdır?

Kurumca finansmanı sağlanan tıbbi malzemelerin yenilenme süreleri Sağlık Uygulama Tebliği ve eki Ek-3/C listelerinde yer almaktadır. Bu sürelerden önce söz konusu tıbbi malzemelere ilişkin yenilenme talepleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, büyüme ve gelişme çağındaki kişilerin kullandığı tıbbi malzemeler, malzemenin büyüme ve gelişme nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla, erişkinlerde ise garanti süresi sonunda tıbbi malzemenin bakım ve onarımının mümkün olmaması nedeniyle kullanılamadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla, süresinden önce SUT hükümleri doğrultusunda yenilenir. Kurumca iade alınan tıbbi cihazlar ise bakım onarımının sağlanamaması hâlinde bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla sürelerinden önce yenilenmektedir.

Tıbbi malzeme temin esasları nasıl düzenlenmiştir?

Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan, Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tıbbi malzemelerle ilgili düzenlemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa uyumlu olarak yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almaktadır.

Yatarak tedavide kullanılan tıbbi malzemelerin temini ne şekilde yapılmaktadır?

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen ilgili branşlara/ürün gruplarına ait Kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemelerin SUT kodları, tıbbi malzeme alan tanımları ve fiyatları Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3 listelerinde tanımlanmıştır.

Kurum tarafından SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler için sözleşme yapılarak bedeli karşılanan tıbbi malzemeler hariç olmak üzere birinci fıkrada tanımlı SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Sağlık hizmeti sunucularında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait tamir ve bakım-onarım masrafları ile yedek parça, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, sağlık hizmeti sunucularında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanır.

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilen tekrar kullanılabilir tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık hizmeti sunucusunun alacağından mahsup edilir.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavilerde Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık hizmeti sunucusunun alacağından mahsup edilir. Ancak, sağlık hizmeti sunucularınca hastaya aldırılan bu tıbbi malzemenin Kurumca ödenmediğine ilişkin hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi halinde hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz.

Başvuruya konu tıbbi cihazın ilgili sağlık hizmeti sunucusunca temin edilmeyip sigortalıya aldırılması durumunda, şahıs ödeme talep dilekçesi ekinde yer alması gereken ve aşağıda sayılan kanıtlayıcı belgelerin asılları ile birlikte bağlı bulunulan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

a) Küresel Ürün Numarası (barkod) ve varsa SUT kodu bilgisini içeren fatura aslının,

b) Reçete aslı veya ıslak imzalı epikriz notu veya tıbbi cihaz/sarf malzemenin kullanıldığına dair sağlık raporu aslının (bu belgelerin temin edilememesi durumunda MEDULA sisteminde malzemenin kullanıldığının tespiti),

c) Fatura arkasında hastanın kendisinin veya cihaz/malzemeyi teslim alan kişinin kendi el yazısı ile teslim aldığına dair “Teslim aldım” ibaresi, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı, telefon numarası ve imzası,

ç) Barkod ve varsa etiket aslının, ibrazı zorunludur."