A
a

Sivil Öğrencilik Borçlanmaları


Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile Emniyet Hizmetleri sınıfında istihdam edilen kişilerin kendi adlarına okumuş oldukları fakülte ve yüksek okul sürelerini borçlanarak hizmetten saydırması mümkün olup bu borçlanma sivil öğrencilik borçlanması olarak adlandırılmaktadır.,

1/10/2008 tarihi öncesinde 4/1-c sigortalısı olanlar için 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında; 1/10/2008 tarihi sonrasında 4/1-c sigortalısı olanlar için ise 5510 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinde sivil öğrencilik borçlanmaları düzenlenmiştir.

Sivil öğrencilikte geçen süreler kısmi olarak borçlandırılmamakta, tamamının borçlanılması gerekmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir